Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de fi de màster

El Treball de Fi de Màster (TFM) culmina el procés acadèmic d'aprenentatge realitzat en la titulació per part de l'estudiantat i li dóna l'oportunitat d'integrar els coneixements, habilitats i destreses adquirits durant els estudis.

El TFM consistirà en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball original i complet que haurà de mostrar maduresa intel·lectual, esperit crític i aprofitament dels coneixements adquirits en el programa, acompanyat dels aspectes descriptius, informatius, o arguments d’aquella contribució. Es valorarà especialment la capacitat sintètica al mostrar l’aportació específicament personal en la temàtica abordada.

En aquest sentit, i per ser considerat un element determinant del currículum acadèmic de l'estudiant, es dota el TFM amb una càrrega lectiva presencial on l'estudiant serà guiat pel professorat que exercirà de director o directora. El tema del TFM haurà de ser adequat a l'itinerari curricular desenvolupat per l'estudiant durant el màster.

Si la Comissió Acadèmica de la titulació ho considera oportú, l’estudiant podrà proposar desenvolupar el seu TFM en la modalitat en empresa d’acord amb el que s’estableixi a la normativa acadèmica de pràctiques acadèmiques externes de la UPC.

La documentació que haurà d'elaborar i presentar davant el tribunal i dipositar online serà:

Un exemplar en format Din-A4 amb el contingut següent:

 1. Portada: Nom del màster i línia d'especialitat, si és el cas, nom complet de l'estudiant, curs acadèmic, títol del treball i nom del director o directora del treball
 2. Abstract amb paraules clau (mínim de 3)
 3. Introducció i descripció general del tema a desenvolupar
 4. Apartats específics: objectius, hipòtesi, metodologia bàsica de treball i estudis realitzats
 5. Conclusions i aportacions obtingudes
 6. Bibliografia
 7. Annexos que resultin necessaris per a la comprensió o justificació del treball

Per a la defensa davant el tribunal universitari, l'estudiant haurà d'adjuntar en el campus virtual (Atenea-TFE), al qual accediran els membres del tribunal junt amb el director o directora del treball, tota la documentació rellevant per a la comprensió del treball, que com a mínim haurà de consistir en:

 1. Document en format pdf de la memòria abans descrita segons modalitat de TFM
 2. Document en format ppt o similar de presentació davant el tribunal
 3. Resum del treball (en format din A4)

La Secretaria de l'ETSAB publicarà la data màxima en què l'estudiant haurà d'incloure aquesta informació en el seu campus virtual perquè el tribunal pugui consultar-la abans de la defensa. L'estudiant haurà de realitzar el dipòsit online del seu treball que es conservarà de manera permanent. Només s'inclourà en l'acta de defensa del TFM els estudiants que hagin formalitzat el dipòsit online del seu treball en les dates indicades a tal efecte.

Els tribunals que avaluaran la defensa del TFM estaran compostos per un mínim de tres membres del PDI. Com a mínim, es nomenarà un tribunal per línia d'especialitat així com tribunals especials per avaluar als estudiants que cursin el màster amb doble especialitat. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster. Opcionalment, es pot designar un quart membre extern. La composició dels tribunals universitaris serà la següent:

 1. President: catedràtic/a o professor/a titular o agregat de la línia d'especialitat
 2. Vocal 1 (actua com a secretari/a): professor/a
 3. Vocal 2: professor/a
 4. Vocal 3: membre extern (opcional)

En el cas de tribunals que avaluïn estudiantat que han cursat dues especialitats, la presidència i la vocalia 1 haurà de ser ocupada per professors o professores de cadascuna de les línies d'especialitat que hagi cursat l'estudiant.

El TFM es matricula a l'inici del curs i es desenvoluparà en el segon semestre a excepció d'aquells estudiants que cursin doble especialitat. En aquest cas, els estudiants matricularan el TFM a l'inici del tercer semestre dels estudis. En ambdós casos, la Secretaria inscriurà el TFM abans de la matrícula i li assignarà posteriorment el tribunal associat a la seva línia d'especialitat o doble especialitat. L'estudiant haurà de facilitar el títol del seu treball, un cop consensuat amb el seu director o directora, com a molt tard, abans de realitzar el dipòsit del TFM a la Secretaria. Si l'estudiant no té tots els crèdits superats del màster en la data prevista de defensa on el té matriculat no serà inclòs a l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, l'haurà de tornar a matricular.

Si l'estudiant compleix les condicions per presentar el TFM però finalment no es presenta a la defensa del treball podrà accedir a la convocatòria extraordinària prevista en la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, previ pagament de les taxes que indica l'esmentada normativa. Aquesta convocatòria no pot superar la data de 31 d'octubre per a TFM que es defensen en el segon semestre o la data 31 de maig per TFM que es defensen al primer semestre. Si en aquesta convocatòria extraordinària no es presenta o no supera el TFM, l'estudiant l'haurà de tornar a matricular en el període següent en què s'ofereixi.

L'estudiant té dret a sol·licitar una revisió de la qualificació obtinguda en el TFM. En aquest cas, haurà de presentar una sol·licitud raonada al President o Presidenta de la Comissió Acadèmica del Màster en un termini màxim de 7 dies comptats des de la publicació de l'acta de TFM. La revisió es produeix sempre sobre el treball dipositat a Atenea‐TFE. La Comissió Acadèmica del màster, o persona en qui es delegui, convocarà un tribunal extraordinari de revisió on també assistirà el president o presidenta del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a què l'estudiant pugui explicar el seu projecte. La resolució serà comunicada a l'estudiant en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió.

Els Treballs de fi de màster s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. A tal efecte, el dipòsit de l'exemplar en paper podrà ser substituït per altres mitjans que habiliti la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest tràmit es realitzarà abans de la sol·licitud del resguard del títol del màster.

El dipòsit online s’ha implementat el curs 2019-20. Consulteu la informació actualitzada sobre documentació a dipositar a l’apartat Treball de Fi de Màster > Dipòsit i defensa 

 

MENCIÓ D’EXCEL·LÈNCIA TFE-ETSAB 

Per tal de donar visibilitat als millors treballs TFE desenvolupats a l’Escola, cada curs acadèmic la direcció del centre acordarà una comissió o tribunal de prestigi acadèmic i/o professional per tal de poder concedir aquestes mencions de qualitat, que quedaran recollides en un apartat independent dintre del dipòsit digital UPCommons.

Les comissions o tribunals podran reunir-se un cop l’any per valorar aquestes mencions a partir de tots els treballs TFE qualificats amb una nota mínima de 9, o aquells treballs que, tenint una valoració inferior, el seu tribunal o el tutor/a considerin que excepcionalment s’hagin de tenir en consideració. 

La composició de les comissions i/o tribunals seran discrecionals cada curs i podran està composades tant per personal PDI de la UPC, com per acadèmics i professionals de reconegut prestigi fora de l’àmbit UPC-ETSAB. 

Els treballs proposats per a la Menció d’Excel·lència podran ser eventualment presentats en públic i davant un tribunal, esdevenint així un acte acadèmic de prestigi per l’Escola, lligat a l’inici acadèmic del curs (mesos d’octubre i novembre). 

 

Aprovat per la Comissió Acadèmica del MBDesign a 21 de juliol de 2017

Modificat per Junta d'Escola de l'ETSAB a 21 de juny de 2018

Modificat per Junta d'Escola de l'ETSAB a 4 de juliol de 2019

Modificat per Junta d'Escola de l'ETSAB a 9 de juliol de 2021

Modificat per Junta d'Escola de l'ETSAB a 30 de juny de 2022