Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques a la pròpia UPC

Pràctiques acadèmiques curriculars a la pròpia Universitat mitjançant convenis de cooperació educativa

Pels estudiants ETSAB les unitats bàsiques per realitzar aquestes pràctiques poden ser els Departaments i Laboratoris de Grups de Recerca amb seu a l’escola. La Unitat bàsica designarà com a tutor de la pràctica un professor responsable del Projecte de Recerca/Transferència de Tecnologia que proposa i finança la pràctica.

Poden realitzar pràctiques acadèmiques CURRICULARS a la pròpia universitat els estudiants de grau i màster de l'ETSAB que reuneixin els requisits en el moment de presentar la sol·licitud. En resum:

 • Estar matriculat i al corrent de pagament a l'ETSAB al curs actual a:
  • Grau en Estudis d'Arquitectura (GArqEtsab) amb un mínim de 120 ECTS superats.
  • Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB)
  • Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch)
 • No haver exhaurit els límits d'hores de dedicació a pràctiques acadèmiques externes en funció de la titulació (màxim total o per curs acadèmic)
 • Complir els requisits per fer pràctiques CURRICULARS en funció de la titulació i no haver fet ja el màxim de crèdits d’aquesta tipologia. * 

*Consultar en cada cas la corresponent Normativa de reconeixement de crèdits optatius per pràctiques:    GArqEtsab |  MArqEtsaB  |  MBLandArch

No es podran formalitzar convenis de cooperació educativa amb persones que tinguin vigent una altra vinculació de becari/a, laboral o funcionarial amb la UPC.

TIPUS DE PRÀCTICA:  Les pràctiques a la pròpia UPC només poden ser curriculars, i comporten la matrícula dels 6 ECTS corresponents per ser avaluades.

TUTELADA: Cada titulació impartida a l'ETSAB té assignat un responsable acadèmic de les pràctiques acadèmiques externes. És requisit imprescindible que la pràctica sigui prèviament autoritzada i supervisada pel tutor de l'ETSAB, en coordinació amb el tutor de la pràctica designat per la unitat bàsica.

REMUNERACIÓ: El regim de dedicació i l’ajut a l’estudi corresponent serà:

 • 5 hores setmanals i ajut de 175 euros mensuals bruts
 • 10 hores setmanals i ajut de 350 euros mensuals bruts
 • 15 hores setmanals i ajut de 525 euros mensuals bruts
 • 20 hores setmanals i ajut de 700 euros mensuals bruts

La gestió d’alta a la Seguretat Social i el pagament de l’ajut a l’estudiant ho realitza la UPC des del Servei de Gestió Acadèmica en coordinació amb el Servei de Personal.

A les pràctiques a la pròpia universitat no s’aplica overhead UPC per despeses de gestió (15,7% + IVA), però si un IRPF mínim del 2% a ajustar en funció de la remuneració total.

La realització de les pràctiques ha de ser compatible amb el seguiment dels estudis. La dedicació màxima serà de 20 hores setmanals en període lectiu.

La durada total de les practiques CURRICULARS s’ajustarà al nombre de crèdits a reconèixer: 6 ECTS = mínim 180 hores 

Els convenis de pràctiques es gestionen per cursos, considerant la data d'inici de curs el 16 de setembre i la data de finalització el 15 de setembre de l'any següent. La pràctica ha de realitzar-se sempre dins d'un mateix curs acadèmic.

La data límit de finalització de qualsevol pràctica serà com a màxim el 15 de setembre de cada curs, tot i que el termini per presentar a tramitació convenis de pràctiques a l'Oficina de Cooperació Educativa serà a mitjans de juliol (encara que la pràctica es dugui a terme durant el mes d'agost i/o primers quinze dies de setembre)

1_PUBLICACIÓ OFERTA

Les ofertes de pràctiques a la pròpia universitat seran publicades al web de l'escola per l'Oficina de Cooperació Educativa de l’ETSAB a petició de les unitats bàsiques, informant de la dedicació, data d’inici prevista, duració i l’import de l’ajut a l’estudi.

2_SELECCIÓ

La unitat bàsica seleccionarà un(s) candidat(s) entre les sol·licituds presentades,  comprovant que acompleix tots el requisits. El resultat es comunicarà a l'Oficina de Cooperació Educativa de l’ETSAB per tancar la oferta i a continuació tramitar un conveni de pràctiques individual per cada estudiant

3_FORMALITZACIÓ CONVENI: CCE curricular a la pròpia UPC (com a mínim 20 dies abans de la data d’inici de la pràctica)

Lliurar a l'OCCE ETSAB la documentació específica per aquesta tipologia de pràctica: 

 • Conveni CCE_Curricular a la pròpia UPC signat per l'estudiant i el director del Departament on es desenvoluparà la pràctica.
 • Projecte formatiu signat per l'estudiant i el tutor de la entitat (professor responsable de la pràctica).
 • Acreditació documental del número d'afiliació a la seguretat social de l'estudiant (NAF)
 • Document acreditatiu de titularitat del compte bancari on s'han d'abonar les mensualitats a l’estudiant 

Totes les signatures dels documents hauran de ser electròniques , no escanejades o manuscrites. No s'acceptaran convenis omplerts a mà ni esmenats.

Completades les etapes de la tramitació del conveni (lliurament a l’Oficina CCE, tramitació signatures director ETSAB i vicerector UPC, gestió alta a la Seguretat Social per part de la UPC) s'enviaràn per e-mail a l’estudiant i al professor tutor assignat pel Departament els corresponents exemplars signats del conveni i es podrà iniciar la pràctica.

4_FINAL DE PRÀCTICA CURRICULAR (com a màxim 1 mes des de la data de finalització de la pràctica)

Lliurar a l'OCCE ETSAB la documentació de final de pràctica, a través d’ATENEA

El tutor acadèmic designat per l'ETSAB avaluarà la pràctica i la qualificació constarà a l'expedient acadèmic de l'estudiant. 

Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC. 

Acord CG/2021/06/37, de 17 de desembre de 2021, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la UPC