Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques en despatx professional

 

La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster, d'ara en endavant NAGRAMA, preveu en el seu punt 4.1.4 Reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional que únicament es reconeixeran crèdits per aquest concepte en els plans d'estudis que contemplin la realització de pràctiques externes amb caràcter obligatori o optatiu. A la "Memòria per a la sol·licitud de verificació del títol universitari oficial de Màster Universitari en Paisatgisme per la Universitat Politècnica de Catalunya" s'estableix en 6 ECTS el nombre de crèdits obligatoris (assignatura Pràctiques en despatx professional) que els estudiants han d'obtenir mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques externes.

L'estudiant podrà obtenir aquests crèdits mitjançant dues vies:

 1. La realització d'una practica acadèmica externa curricular, mitjançant Conveni de Cooperació Educativa o equivalent, segons el marc de la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC
 2. El reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional, segons el marc de la NAGRAMA

En ambdós casos, només es consideraran aquelles pràctiques que estiguin directament relacionades amb les competències i coneixements adquirits en la titulació de màster, quedant excloses, per tant, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència realitzades a la pròpia Universitat, així com qualsevol activitat que no estigui inclosa al marc normatiu.

Els 6 crèdits obtinguts per aquest concepte s'assignaran segon els casos:

 • Per un mínim de 180 hores realitzades en una practica acadèmica externa curricular mitjançant Conveni de Cooperació Educativa o equivalent.

Es podrà sol·licitar el reconeixement quan una única pràctica acadèmica assoleixi el nombre mínim d'hores establert. (No es pot acumular/sumar hores realitzades en pràctiques diferents).

Segons la normativa de pràctiques acadèmiques externes, les pràctiques curriculars tenen la mateixa consideració que una assignatura i, per tant, tindran assignat professorat responsable, que farà les funcions del tutor acadèmic, i que avaluarà la pràctica amb una qualificació numèrica i descriptiva a partir de l'informe de l'estudiant i del tutor de l'entitat col·laboradora. Aquesta qualificació serà incorporada a l'expedient de l'estudiant, i computarà a tots els efectes en la seva nota mitjana.

 • Per un mínim de 1600 hores reconegudes per experiència laboral i professional.

Els reconeixements per experiència laboral i professional s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant mitjançant resolució de la Comissió Acadèmica del Màster i previ pagament de les taxes que fixi el Decret de Preus Públics. Segons la normativa de màster, aquest tipus de reconeixement no incorporen qualificació i, per tant, no computen a efectes del barem de l'expedient ni de la seva nota mitjana.

En aquest darrer cas, la Comissió Acadèmica del Màster valorarà si l'experiència laboral i professional que acredita l'estudiant està relacionada amb les competències inherents a la titulació. L'estudiant haurà d'aportar la documentació següent:

 1. Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l'estudiant amb l'empresa
 2. Document emès per l'empresa que acrediti les tasques realitzades i el període en què s'han realitzat
 3. En el cas que el propi estudiant sigui responsable de l'empresa, haurà d'aportar la certificació de treballador autònom així com qualsevol altre informe que l'escola sol·liciti
 4. Informe de l'estudiant sobre l'activitat desenvolupada

En cap cas es reconeixerà l'experiència professional si prèviament ja s'hagués reconegut a la titulació de grau.

Procediment

Sol·licitud de matrícula de crèdits per pràctiques acadèmiques externes curriculars realitzades mitjançant Conveni de Cooperació Educativa o equivalent

 1. L’estudiant ha d’adreçar-se a l’Oficina de Convenis de Cooperació Educativa, on prèviament cal inscriure’s. L’Oficina CCE comprova que l’estudiant compleix tots els requisits necessaris per a la realització del conveni.
 2. L'estudiant haurà de sol·licitar que la pràctica acadèmica externa a realitzar tingui consideració de pràctica curricular abans del seu inici, en el moment de tramitar el conveni de cooperació educativa corresponent a l'Oficina de Cooperació Educativa ETSAB.
 3. Un cop autoritzada la pràctica acadèmica externa com a pràctica curricular, la Secretaria de l'Escola matricularà d'ofici els crèdits corresponents i l'estudiant haurà de realitzar el pagament del 100% dels crèdits segons fixi el Decret de Preus Públics d'aquell curs acadèmic.
  La renúncia o la modificació de les condicions de la pràctica curricular per part de l'estudiant no donaran dret a l'anul·lació de la matrícula ni a l'exempció del pagament de la mateixa, que serà qualificada com NP o suspens d'acord amb la valoració del tutor acadèmic.
 4. Un cop finalitzada la pràctica, l’estudiant lliura la documentació requerida a l’Oficina de Cooperació Educativa.
 5. Pel reconeixement acadèmic, cal seguir les indicacions del professor responsable de l’assignatura “Pràctiques en despatx professional” per l’avaluació de la pràctica i adjuntar còpia segellada dels informes finals.
 6. En el cas d'altres modalitats de pràctica acadèmica externa curricular gestionada i tutelada per l'ETSAB que no es formalitzi via Conveni de Cooperació Educativa, el procediment és equivalent però la documentació serà la corresponent a la modalitat de la pràctica. (p.ex. estades Erasmus+ SMT Pràctiques en empresa).

Sol·licitud de reconeixement de crèdits optatius per experiència laboral i professional

- Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC enllaç sol·licitud i pujar els documents justificatius necessaris.

Serà obligatori acompanyar aquesta sol·licitud amb la documentació requerida a tal efecte.
           Terminis:
           Primer semestre: Entre l'1 i el 30 de novembre
           Segon semestre: Entre l'1 i el 31 de març


- La Secretaria enviarà la documentació aportada al professor responsable de l'assignatura que emetrà un informe al respecte tot tenint en compte la documentació presentada i el retornarà a la Secretaria.

- Un cop al semestre, la Comissió Acadèmica del màster es reunirà per avaluar totes les sol·licituds de reconeixement que s'hagin presentat fins el moment i sobre les que s'hagi emès informe per part del responsable de l'assignatura. La resolució final tindrà en compte la documentació presentada i l'informe del professor responsable.

- La Secretaria de Grau i Màster comunicarà la resolució a l'estudiantat i, en cas positiu, l’estudiant/a podrà consultar i imprimir el document a través de la seva e-secretaria, per realitzar el pagament si s’escau.  L'estudiant haurà de realitzar el pagament d'aquesta matrícula segons dicta el Decret de Preus Públics.


- La Secretaria introduirà el reconeixement que hagi resolt la Comissió Acadèmica del màster.

 

Aprovat per Junta d'Escola, a data 23 de juny de 2015
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016