Vés al contingut (premeu Retorn)

Treball de Fi de Màster

El Treball de Fi de Màster (TFM) culmina el procés d'aprenentatge desenvolupat durant els dos cursos acadèmics del màster. Es tracta d'un moment significatiu dels estudis, que permet a l'estudiant fer una recapitulació dels coneixements i competències adquirits i verificar les seves interrelacions. És l'ocasió de posar a prova la seva autonomia, com a projectista mostrant entre altres la capacitat d'elecció del tema, l'emplaçament més adequat i l'instrumental tècnic necessari per a la seva elaboració. Així mateix, li permet demostrar autosuficiència quant a la seva capacitat de recerca i aprofundiment sobre alguns àmbits específics.

En aquest sentit, i per ser considerat un element determinant del currículum acadèmic de l'estudiant, es dota el TFM amb una càrrega lectiva presencial de 90 hores en un semestre (equivalent a 6h/setmana) on l'estudiant serà guiat pel professorat que exercirà de tutor i que li conduirà i assessorarà en el desenvolupament del projecte fins obtenir la maduresa suficient per poder ser defensat davant un tribunal universitari. Les sessions es realitzaran a partir d'un treball pràctic i correccions contínues que permetin un seguiment personalitzat.

La documentació que haurà d'elaborar i presentar davant el tribunal i dipositar online és la següent:

1. Per a la defensa davant el tribunal universitari

Presentació tipus powerpoint


2. Documentació a lliurar online

1 exemplar del document de presentació del TFM en format din A3 que ha d'incloure:

 1. Desenvolupament complet del projecte (documentació mínima):

  • Portada: títol, nom complet de l'estudiant, tutor assignat

  • Dues pàgines de text amb l'explicació global del projecte

  • Planta general

  • Planta projecte zoom

  • Estudis de la proposta en la seva evolució temporal

  • Pla de fases

 2. Bibliografia utilitzada

 3. Referències explicades i relacionades amb el projecte

 Abans de la defensa davant el tribunal i en les dates indicades al respecte, l'estudiant haurà d'adjuntar en el campus virtual (Atenea-TFE), i al què accediran els membres del tribunal junt amb el director del treball, la informació següent:

 1. Document en format pdf de la memòria abans descrita

 2. Document en format ppt o similar de presentació davant el tribunal

La Secretaria de l'ETSAB publicarà la data màxima en què l'estudiant haurà d'incloure aquesta informació en el seu campus virtual perquè el tribunal pugui consultar-la abans de la defensa. L'estudiant dipositarà online el seu TFM que es conservarà de manera permanent. Només s'inclourà en l'acta de defensa del TFM els estudiants que hagin formalitzat el dipòsit de la memòria en les dates indicades a tal efecte.

Els tribunals que avaluaran la defensa del TFM estaran composats per un mínim de tres membres del PDI, on com a mínim un d'ells correspondrà a un dels professors que han impartit docència en el taller de l'assignatura. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster i ratificats per la direcció de l'ETSAB. Excepcionalment, es pot designar un quart membre extern.

Per poder matricular el TFM és necessari tenir superats tots els ECTS de primer curs. En aquest cas, l'estudiant podrà cursar el taller de l'assignatura però serà requisit indispensable per a la presentació i defensa del projecte tenir superats tots els crèdits de la titulació. Si l'estudiant no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on té matriculat el TFM no serà inclòs en l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, haurà de tornar-lo a matricular.

Si l'estudiant compleix les condicions per presentar el TFM però finalment no es presenta a la defensa del treball podrà accedir a la convocatòria extraordinària prevista en la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC, previ pagament de les taxes que indica l'esmentada normativa. Aquesta convocatòria no pot superar la data de 31 d'octubre per a TFM que es defensen en el segon semestre, com és el cas del Màster Universitari en Paisatgisme. Si en aquesta convocatòria extraordinària no es presenta o no supera el TFM, l'estudiant l'haurà de tornar a matricular en el període següent en què s'ofereixi.

L'estudiant té dret a sol.licitar una revisió de la qualificació obtinguda en el TFM. En aquest cas, haurà de presentar una sol.licitud raonada al director de l'escola en un termini màxim de 7 dies comptats des de la publicació de l'acta de TFM. La revisió es produeix sempre sobre el treball dipositat a Atenea‐TFE. El director, o persona en qui delegui, convocarà un tribunal extraordinari de revisió on també assistirà el president del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a què l'estudiant pot explicar el seu projecte. La resolució serà comunicada a l'estudiant en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió.

Els Treballs de fi de màster s'han de publicar en accés obert al dipòsit de Treballs acadèmics UPC, prèvia autorització de l’autor o autora, sempre que aquesta publicació no afecti la possible confidencialitat i/o propietat industrial associada a l’obra. 

El dipòsit online s’ha implementat el curs 2019-20. Consulteu la informació actualitzada sobre documentació a dipositar a l’apartat Treball de Fi de Màster > Dipòsit i defensa 


MENCIÓ D’EXCEL·LÈNCIA TFE-ETSAB 

Per tal de donar visibilitat als millors treballs TFE desenvolupats a l’Escola, cada curs acadèmic la direcció del centre acordarà una comissió o tribunal de prestigi acadèmic i/o professional per tal de poder concedir aquestes mencions de qualitat, que quedaran recollides en un apartat independent dintre del dipòsit digital UPCommons.

Les comissions o tribunals podran reunir-se un cop l’any per valorar aquestes mencions a partir de tots els treballs TFE qualificats amb una nota mínima de 9, o aquells treballs que, tenint una valoració inferior, el seu tribunal o el tutor/a considerin que excepcionalment s’hagin de tenir en consideració. 

La composició de les comissions i/o tribunals seran discrecionals cada curs i podran està composades tant per personal PDI de la UPC, com per acadèmics i professionals de reconegut prestigi fora de l’àmbit UPC-ETSAB. 

Els treballs proposats per a la Menció d’Excel·lència podran ser eventualment presentats en públic i davant un tribunal, esdevenint així un acte acadèmic de prestigi per l’Escola, lligat a l’inici acadèmic del curs (mesos d’octubre i novembre). 


Aprovat per Junta d'Escola, a data 23 de juny de 2015
Modificat per Junta d’Escola, a data 21 de juny de 2016
Modificat per Junta d'Escola, a data 21 de juny de 2018
Modificat per Junta d'Escola, a data 9 de juliol de 2021
Modificat per Junta d'Escola, a data 30 de juny de 2022