Vés al contingut (premeu Retorn)

Durada

Duració a temps complet

La durada del doctorat, a temps complet, és de tres anys.

Finalitzats els tres anys, la Comissió Acadèmica del Programa pot autoritzar un any de pròrroga i un altre de pròrroga extraordinària, si ho considera convenient, en funció de l’evolució de la investigació i d’acord amb les normes establertes per cada programa.

La duració mínima del doctorat a temps complet, són dos cursos.

 

Duració a temps parcial

Si la Comissió Acadèmica ho autoritza, es pot realitzar el doctorat a temps parcial, d’una durada de cinc anys.

En aquest cas, la Comissió Acadèmica pot autoritzar una pròrroga de dos anys i, posteriorment, un altre any extraordinari, d’acord amb les normes de cada Programa.

La durada mínima del doctorat a temps parcial, són quatre anys.


La modalitat de dedicació, s’indica en el moment de la primera matrícula, mitjançant el document “Document de Compromís entre el doctorand i el director de tesi, CDDT”.

 

Amb posterioritat, es pot sol·licitar el canvi de dedicació una única vegada. Es podrà passar de “temps complet” a “temps parcial”, només en el cas que no s’hagi sol·licitat cap pròrroga en la modalitat a “temps complet” i sempre que es sol·liciti abans de la finalització del període d'estudis inicial. Cal presentar el model: Sol·licitud de canvi de dedicació [CADE]


Important: Curs acadèmic i matrícules


Sol·licitud de pròrrogues

Una vegada transcorregut el temps inicial de la modalitat de dedicació assignada i abans del següent període de matrícula, els doctorands que desitgin sol·licitar una pròrroga, han de presentar a la Secretaria de Doctorat el model “Sol.licitud de pròrroga"

 

Baixa temporal

El doctorand podrà sol·licitar la baixa temporal del programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud (en format lliure), justificada i amb l’informe positiu del director o directora de la tesi, es dirigirà a la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat, que resoldrà sobre concessió de baixa temporal sol·licitada.

 

Firmes

Tots els documents indicats anteriorment, s’han d’entregar emplenats i signats per l’interessat i pels seus directors de tesi.  Des de la Secretaria sol·licitarem l’autorització del coordinador del programa de doctorat.