Vés al contingut (premeu Retorn)

Nous estudiants

Procediment de matrícula

Després de l’admissió, has de realitzar la matrícula. Per a això, durant les dates de matrícula, contacta amb nosaltres sol·licitant que la realitzem. Si l’admissió al Programa ha estat posterior a les dates oficials, ho pots fer més tard. 

En qualsevol cas, adjunta a la sol·licitud via  el següent:

  • DNI, NIE, passaport o document d’identificació corresponent (països Unió Europea).
  • Un dels dos models següents de Document de Compromís:

Document de compromís entre el doctorand i el director de tesis [Model CDDT, signat pel doctorand i els seus directors de tesi (quan no hi ha directors externs a la UPC).

Document de compromís entre el doctorand i el director de tesis extern [CDDT+DDTE], signats pel doctorand i els seus directors de tesi (quan hi ha algun director extern a la UPC). A aquests efectes, el professorat jubilat de la UPC es considera personal extern.

Assegura’t d’indicar al CDDT si realitzes estudis a temps complet o a temps parcial, segons hagis acordat amb els teus directors. 

  • Justificant de descompte de matrícula, si es té dret (per motiu de família nombrosa, beca o altres circumstàncies legalment establertes) 

Dates de matrícula, curso 2022-23

Del 4 al 7 d'octubre de 2022

Complements de formació. Si algun estudiant de doctorat ha de cursar complements de formació (en assignatures de màster) ha de matricular-se, durant el període de matrícula del màster en el qual cursi la docència (Consulteu l’oferta del màster i els períodes de matrícula en aquest mateix web). 

Documentació a presentar

Et pots matricular online degut a la pandèmia COVID. Però, posteriorment, quan les circumstàncies ho permetin hauràs de presentar a la nostra secretaria els originals dels documents requerits, que s’indiquen a continuació:

  • Títols de la llicenciatura i del màster
  • Certificats de les qualificacions obtingudes a les esmentades titulacions. 

Podeu exhibir originals i còpies (us tornarem els originals) o bé enviar còpies autentificades. Els documents expedits a l’estranger han de ser oficials i han d’estar expedits per les autoritats competents, d’acord amb l’ordenament jurídic del país del qual es tracti. Han d’estar legalitzats els emesos per països de fora de la Unió Europea i traduïts degudament, en els casos que sigui necessari (veure la secció legalització). 

No serà necessari aportar cap document de titulacions obtingudes a la UPC

Important: No serà possible obtenir la titulació de doctor/a sense haver lliurat la documentació indicada i de la forma requerida.

 

Curs acadèmic i matrícules

Import de la matrícula

Document d’Activitats

Pla de recerca