Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés i admissió

Titulació d'accés als Programes de doctorat

 • Amb caràcter general, per l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS* en el conjunt d'aquests dos ensenyaments. 

  Així mateix, podran accedir aquells que es trobin en algun dels següents casos:
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que habiliti per a l'accés a Màster i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster.
 • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la duració del qual, conformi a normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació al que es refereix l'article 7.2. d'aquesta norma, exceptuant que el pla d'estudis del corresponent títol de Grau inclogui crèdits en investigació procedents d'estudis de Màster.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per l'accés a estudis de doctorat.
 • Estar en possessió d'un altre tol espanyol de Doctor o haver adquirit la "Suficiència Investigadora", conforme a anteriors ordenacions universitàries.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Europeu de Qualificacions-MEC). Entre d'altres, el títol espanyol d'Arquitecte.

  *(El ECTSEuropean Credit Transfer System- és el sistema europeu de transferència de crèdits. Adopta com a mesura de l'activitat acadèmica el treball de l'estudiant, per això, té en compte, a més de les hores lectives, totes les activitats de l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge: hores d'estudi i elaboració de treballs i pràctiques. Un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball).
  Normativa d'aplicació:
  RD 99/2011, de 28 de gener (text consolidat)
  Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Admissió (preinscripció)

L'admissió als estudis de doctorat se sol·licita, realitzant la preinscripció a través d'una aplicació en línia. En aquesta plataforma, s'hauran d'incloure tots els documents i informació requerits, abans "d'enviar" la sol·licitud.

A l'apartat "Titulacions universitàries" indiqueu les titulacions que tingueu, però cal marcar com a "titulació d'accés" la  de "nivell de màster".

Abans d'accedir a l'aplicatiu, si us plau, consulteu la informació sobre el "Procediment general" i els "Requeriments específics", en aquesta pàgina.

<<ACCÉS A L'APLICATIU DE PREINSCRIPCIÓ>>

Nota: A l'aplicatiu es sol·licita la direcció del candidat durant el curs. És necessari emplenar aquesta informació, però es poden consignar les mateixes dades del domicili actual. Es podrà canviar, més endavant, si el candidat és admès al programa. Si no s'emplenen totes les dades obligatòries de l'apartat "Dades Personals" no apareixerà l'opció de poder sol·licitar l'accés al programa de doctorat.
Accedint a l'apartat "Sol·licituds" es pot veure "l'estat" de la sol·licitud, en cada moment. Si es selecciona el registre corresponent al programa sol·licitat, es podran visualitzar a més els comentaris rebuts, a la pestanya corresponent (en cas que s'hagin realitzat).

 

Nota: Tota la documentació ha de ser inclosa a l'aplicatiu de preinscripció. No s'ha d'enviar cap fitxer per email.  Els fitxers enviats per email seran descartats.

 

Calendari.
La preinscripció està oberta permanentment i les sol·licituds es resolen periòdicament per part de les diferents comissions acadèmiques, segons el seu criteri. Sentim no poder garantir unes dates límit.
No pot haver procediments de preinscripció oberts per a dos cursos diferents, al mateix temps. Només és possible seleccionar el curs que estigui obert en un moment determinat. Si aquest curs no és el que t'interessa, si us plau,inclou un escrit indicant el curs en el qual t'interessaria començar.

 

Procediment general

És necessari:

1)   Donar-se d'alta a l'aplicatiu i emplenar la informació que s'hi sol·licita: identificació, motivació, CV, titulacions...
2)    Incloure la següent documentació: 

 • Còpia de les titulacions obtingudes:
  Títols (grau i màster)
  Certificats de notes de les titulacions 
  Plans d'estudis de les titulacions (que indiquin, com a mínim, duració teòrica dels estudis i assignatures a cursar).
 • Currículum, que inclogui treballs d'investigació i publicacions. 
 • Escrit indicant les beques i ajudes econòmiques obtingudes.
 • Escrit indicant el curs pel qual es sol·licita l'admissió.
 • Altres mèrits que es considerin rellevants, en el seu cas. 

Nota: Cada titulació, certificat o pla d'estudis s'haurà de presentar en UN ÚNIC document PDF (no adjuntar diversos arxius per al mateix document).
S'indicaran els títols obtinguts a la UPC, però no serà necessari incloure còpies acreditatives d'aquests.
No és necessari traduir els documents expedits en l'anglès, francès, portuguès o italià, a no ser que es sol·liciti expressament.
Si la Comissió Acadèmica del programa ho requereix, es podran sol·licitar dades addicionals, com, per exemple, escrit expedit per la universitat d'origen (si és estrangera) acreditant que el màster obtingut faculta per accedir als estudis de doctorat en aquell país (es recomana adjuntar aquest certificat, si ja es posseeix).


A part d'aquest procediment general, si us plau, consulteu els requeriments específics, a continuació

Requeriments específics dels programes i llistat d'investigadors

A part dels requeriments indicats anteriorment en el procediment general, alguns programes de doctorat tenen requeriments específics, o sol·liciten documentació addicional, que s'ha de tenir en compte i/o aportar abans de realitzar o "enviar" la sol·licitud de preinscripció. Es detallen als enllaços següents:

Doctorat en  Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions existents.

Doctorat en Projectes Arquitectònics

Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme

Doctorat en Teoria e Historia de l'Arquitectura

Doctorat en Urbanisme


L'email de contacte dels investigadors inclosos en els enllaços anteriors, així com la seva producció científica es poden consultar aquí: Portal de producció científica dels investigadors de la UPC

Estat de la sol·licitud i carta d'admissió

Quan finalitzi el procediment d'admissió, els candidats admesos rebran una notificació per e-mail. Així mateix, "l'estat" de la seva sol·licitud apareixerà com "Admesa". A partir d'aquest moment, poden sol·licitar-nos la carta d'admissió via   (si la necessiten pels tràmits de visat, beques, etc.). Els estats "No validada" o "No admesa" signifiquen que s'ha denegat l'admissió al programa. En aquests casos el candidat podrà visualitzar un comentari al respecte.

L'única carta d'admissió vàlida serà l'emesa per la Secretaria de doctorat i signada pel coordinador del programa de doctorat corresponent. No sortirà efectes cap altre escrit signat per altre professorat dels programes de doctorat. 


Els estudiants admesos hauran de presentar els documents originals, o còpies compulsades dels mateixos (legalitzats, si és necessari), en el moment de realitzar la primera matrícula


Beques

 

L’Escola de Doctorat de la UPC publica tota la informació disponible al seu web, que inclou l’oferta de beques i contractes predoctorals, estades de mobilitat internacional i ajuts a Doctorats Industrials.

Trobareu diferents convocatòries i ofertes; en cadascuna d’elles s’indica quin és l’organisme responsable i font de finançament, la unitat encarregada de la gestió administrativa, els requisits i terminis per aplicar-hi, etc.

 

Estudiants internacionals

Altra informació d'utilitat