Vés al contingut (premeu Retorn)

Programa SICUE

Informació Destinacions

 

El principal objectiu del programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és el d'incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis en una universitat espanyola diferent de la de procedència, facilitant els tràmits de matrícula i convalidacions entre les escoles participants.

Places

L’ETSAB ofereix 12 places de mobilitat SICUE repartides entre les 6 escoles amb les quals existeix un acord bilateral, adreçades a estudiants de Grau. Els estudis de Màster i Doctorat estan exclosos del programa SICUE.

(IMPORTANT!  Per a la convocatòria 2019/2020 veure condicions especials pels estudiants del GRAU EN ARQUITECTURA a causa de l'extinció del pla 2010: canvi de pla obligatori al GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA pla 2014 previ a la mobilitat)

 

DURADA

Al curs 2019/2020 totes les places SICUE s’ofereixen per estades anuals però s’acceptaran peticions de realitzar estades semestrals en determinades circumstàncies: Si el candidat no ha fet anteriorment cap estada de mobilitat per estudis o n’ha fet una però semestral, pot demanar a la seva sol·licitud realitzar la estada SICUE només al primer semestre (setembre-gener). No es permeten estades al segon semestre.

Aquesta petició només es pot fer EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD SICUE:  Un cop concedida la plaça SICUE, semestral o anual, la durada de l’estada ja no es pot modificar en cap cas (no es permet escurçar una estada anual a un semestre ni allargar la estada semestral a tot el curs)

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Depenent de la universitat de destinació es matricularan i cursaran a la universitat de destí assignatures del “Grado en Arquitectura” o del “Grado en Fundamentos de Arquitectura”, que seran convalidables a l’ETSAB per assignatures del Grau en Estudis d’Arquitectura 2014, segons la proposta acordada amb el tutor acadèmic de la mobilitat SICUE a l’ETSAB.

Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Mobilitat per estudis.

S’hauran de matricular a l’ETSAB en la modalitat de mobilitat com a mínim 45 ECTS en estades anuals (24 ECTS en estades semestrals) a convalidar pel cursat a la universitat de destinació (o el total de crèdits restants per finalitzar si és < 45/24).

A l’acord de reconeixement acadèmic es podran incloure assignatures qualificades com a suspeses a l’ETSAB si el tutor ho autoritza, però mai el Treball final de Grau (TFG) ni tampoc pràctiques acadèmiques curriculars.

 

Requisits

Per optar a una plaça de mobilitat SICUE els estudiants ETSAB han d'acomplir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:

  1. Estar matriculat a l'ETSAB al curs actual als estudis de grau (Grau en Estudis d'Arquitectura Pla 2014 o Grau en Arquitectura Pla 2010)
  2. Haver superat 120 crèdits ECTS amb qualificació ≥ 5
  3. Tenir un paràmetre de rendiment del curs anterior alfa α ≥ 0,5
  4. Continuar cursant els estudis de grau al curs/semestre en que es realitzarà l'estada SICUE, i en disposició de poder matricular-se en el Grau en Estudis d'Arquitectura 2014 en la modalitat d'estudiant de mobilitat de crèdits/assignatures a reconèixer.

*(IMPORTANT!  Per a la convocatòria 2019/2020 veure condicions especials pels estudiants del GRAU EN ARQUITECTURA a causa de l'extinció del pla 2010: canvi de pla obligatori al GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA pla 2014 previ a la mobilitat)

 

Sol·licituds

Places NO incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.

Poden presentar sol·licitud SICUE per estada anual/semestral els estudiants de grau que NO han fet cap estada ANUAL de mobilitat per estudis anterior i NO tenen concedida i acceptada una plaça de mobilitat pel curs 2019/2020 en qualsevol altra convocatòria.

Si ja s’ha fet una estada semestral anterior es pot sol·licitar SICUE només per estada semestral de 1Q.

 

QUAN?

CONVOCATÒRIA SICUE 2019/2020                FINALITZADA 

 

sessió informativa:           12 de FEBRER 2019 _ 13:30h _ aula CB-8

sol·licituds ETSAB:          11 a 13 de MARÇ 2019 (fins les 12:30h)

El termini de sol·licitud SICUE 2019/2020 coincidirà a l'ETSAB entre la primera i la segona convocatòria de places de mobilitat internacional.

Un cop obert el termini, es podrà presentar paral·lelament sol·licituds per:

  • 1 sol·licitud SICUE, amb màxim 3 opcions SICUE.
   només lliurant la documentació requerida, no e-secretaria
   Termini: del 11 al 13 de març 2019

(+)

  • 1 sol·licitud INTERNACIONAL 2ª convocatòria, amb màxim 3 opcions de destinació internacional.
   per e-secretaria + lliurant documentació
   Termini: prevista per la segona quinzena de març

 

COM?

La sol·licitud SICUE no es fa per e-secretaria. Caldrà presentar  a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB en el termini indicat i en horari d'atenció al públic (10:30h-12:30h) la següent documentació:

 • Imprès de sol·licitud SICUE PDF  
 • Carta de motivació. Pot ser diferent per a cada escola sol·licitada. No s'acceptaran cartes de recomanació
 • Formulari de sol·licitud d'una plaça de mobilitat ETSAB PDF
  indicant "només SICUE" o "SICUE + mobint" si es té la intenció de presentar sol·licitud en segona convocatòria de mobilitat internacional i l'ordre de preferència de TOTES les opcions sol·licitades. Cal indicar també si es sol·licita estada Anual o Semestral 1Q amb cada opció de destí SICUE
       Exemples:    "només SICUE: 1º Madrid (A) / 2º Donostia (1Q) / 3º Valencia (1Q)
                           "SICUE + mobint": 1º Madrid (A) / 2º Toulouse / 3º Stuttgart / 4º Sevilla (1Q) / 5º Bucarest

    Si no s’ha lliurat prèviament via ATENEA per la primera convocatòria internacional 1920, cal lliurar també:

 • Portfoli amb una recopilació dels projectes més significatius realitzats al llarg de la carrera
  CD amb un únic arxiu PDF màxim 20Mb
 • Expedient acadèmic
  tipus: expedient amb nom assignatura i darrera convocatòria, no val l'expedient ECTS
 • Currículum vitae

Selecció i adjudicació de places

La selecció dels estudiants es farà valorant els aspectes acadèmics, tenint el compte els criteris de la normativa SICUE vigent, basats principalment en la nota mitjana dels candidats.

Un cop acceptada la plaça de mobilitat SICUE l'estudiant ja no pot presentar sol·licituds en altres convocatòries de places de mobilitat pel mateix curs acadèmic.

Ajuts

No hi ha ajut econòmic associat a les estades SICUE. Des del curs 2013/2014 el Ministerio de Educación no convoca les beques SÉNECA que recolzaven la mobilitat del programa SICUE.

 

més informació:

CRUE _  text i FAQ convocatòria SICUE 2019/2020

 

Servei Gestió Acadèmica UPC _ web SGA mobilitat

per consultes i aclariments:

 

oficina de relacions internacionals ETSAB

tel. 93 401 63 45

mob.etsab@upc.edu